Bảng hàng Khu TĐC Hạ Long

TĐC Hạ Long L12-02 11/01/2024 108m2   22tr
TĐC Hạ Long LK18-15 11/01/2024 120m2    
Thửa số 109 -Thôn 5 11/01/2024 454,75m2   12tr
Thửa số 140-Thôn 5 11/01/2024 150m2   34tr
Thửa số 52-Thôn 6 11/01/2024 434,8m2   28tr
Thửa số 53-Thôn 6 11/01/2024 448,3m2   28tr
Thửa số 317-Thôn 8 11/01/2024 346,5m2   7tr
Thửa số 136-Thôn 8 11/01/2024 391,2m2   7tr
Thôn 9 11/01/2024 84,2m2   2,3 tỷ
Thôn 10 11/01/2024 100m2   2,5 tỷ
Thửa số 237-Thôn 10 11/01/2024 107,3m2   2,8 tỷ
Thửa số 171 – Thôn 12 11/01/2024 100m2   900tr
Thửa số 99- Thôn 12 11/01/2024 117m2   1,3 tỷ
Thửa số 519-Thôn 12 11/01/2024 90m2   1,1 tỷ
Thôn 15 11/01/2024 130m2   2 tỷ
Thửa số 59-Thôn 13 11/01/2024 143m2   1,5 tỷ
Thửa số 115-Thôn 13
(Sẵn nhà)
11/01/2024 60m2   2,8 tỷ
Thửa số 100-Thôn 14 11/01/2024 66,5m2   750tr
Thửa số 233-Thôn 15 11/01/2024 158m2   10,5tr/m2
Thửa số 155-Thôn 15 11/01/2024 99m2   1,8tỷ
Thửa số 250 13/01/2024 165m2   1 tỷ
Thửa số 598 13/01/2024 119,9m2   11tr/m2
Thửa số 599 13/01/2024 123,1m2   11tr/m2
Thửa số 205 13/01/2024 176,7m2   1 tỷ 650tr
TĐC Hạ Long L9-05 15/01/2024 108m2   2,2 tỷ
TĐC Hạ Long LK21-45 19/01/2024 120m2   25tr/m2
TĐC Hạ Long LK21-47 19/01/2024 120m2   25tr/m2
TĐC Hạ Long LK18-19 19/01/2024 120m2   25tr/m2
Thửa số 142 21/01/2024 435,9m2   8tr/m2
Thửa số 138- Thôn 8 08/03/2024 94,5m2   2,2 tỷ
Thửa số 311- Thôn 8 08/03/2024 265,5m2   2,2 tỷ
LK3-19 – TĐC Hạ Long 12/03/2024 108m2   27tr/m2
Thửa số 428- Thôn 15 20/03/2024 100m2   15tr/m2
Thửa số 34- Thôn 14 22/03/2024 288,5m2   5tr/m2
LK18-10-TĐC Hạ Long 25/03/2024 120m2   27tr/m2

Leave a Comment

0795205558